en-USsv-SE

Logga in       

Coeli Private Equity
 • Coeli Private Equity
 • Affärsidé
 • Private Equity
 • Investeringssprocess
 • Styrelse och Ledning

Om oss

Coeli Private Equity investerar huvudsakligen i private equity fonder på den Nordiska Small- och Mid Cap marknaden. Vi är en av de första i Sverige som erbjuder mindre investerare en allokering mot den nordiska riskkapitalmarknaden genom en investering i våra årliga investeringsportföljer bestående av riskkapitalfonder med fokus på det mindre och medelstora segmentet.

År 2006 lanserade vi vår första private equity produkt, en unik möjlighet för privata investerare att investera som de professionella investerarna. Sedan dess har vi årligen lanserat investeringsprodukter, och från och med år 2016, erbjuder vi även en institutionell produkt. Detta breddar vårt produktutbud till att erbjuda private equity till både privata och professionella investerare.  

Vi har etablerat oss som den ledande investeraren på den Nordiska Small- och Mid Cap marknaden när det kommer till antalet gjorda investeringar. Vår strategi bygger på att fortsätta erbjuda investeringar i den spännande och välavkastande private equity marknaden. Vi menar att tillgångsslaget private equity har attraktiva portföljegenskaper som medför värde till en långsiktlig investeringsportfölj. Exempel på sådana egenskaper är god riskjusterad avkastning, liten korrelation till börsen och robusthet i en sämre konjunktursituation.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra investeringsprodukter samt ett personligt möte.

Vår affärsidé är att erbjuda våra aktieägare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity fonderna som, investerar i och utvecklar, små och medelstora företag.

Genom att årligen erbjuda våra investerare möjlighet att investera i ett antal riskkapitalfonder genom ett Coeli Private Equity bolag möjliggörs investeringar med exponering mot private equity som annars inte är tillgänglig för allmänheten. Detta på grund av att private equity placeringarna har höga inträdesbarriärer i form av krav på professionella partners, stora investeringsbelopp samt andra stora finansiella och administrativa resurser.

Mervärdet till våra investerare skapas genom vår tillgång till dessa fonder och en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning. Nordisk riskkapitalverksamhet har uppvisat en historisk god utveckling och hög avkastning vilket gjort att de flesta större institutionella placerare har en allokering till private equity.

Private equity-produkten

Aktier i onoterade bolag kallas Private Equity, till skillnad från aktier i noterade bolag som kallas Public Equity. Kapitalet i båda fallen är riskkapital men i allmänhet associeras riskkapital till onoterade aktier eller private equity. Under denna definition finns bland annat segmentet Buyout som innebär investeringar i mer mogna bolag, oftast med ett positivt kassaflöde, och som benämns ut- eller uppköpsaffärer. Det är under detta buyout segment som Coeli private equity gör investeringar inom.

Coeli Private Equitys placeringsstruktur

Den mest väletablerade formen av private equity investeringar sker genom att kapital från institutionella investerare placeras i fonder med löptider om ca tio år. Fonderna sköts i regel av ett managementbolag som identifierar och investerar i onoterade bolag, utvecklar dessa genom ett aktivt ägande för att slutligen avyttra dem. Coeli Private Equity investerar i private equity genom placeringar i ett flertal Buyout fonder.

Den nordiska private equity-marknaden

Segmentet Buyout fonder inom Private equity introducerades i Norden under 80-talet och bland pionjärerna i regionen hittar vi Procuritas, Industri Kapital och CapMan. Sedan dess har private equity i Norden vuxit till en välutvecklad bransch. Den nordiska private equity marknaden har blomstrat av flera anledningar som till exempel att många företag har likvida medel, är välskötta och utifrån ett internationellt perspektiv undervärderade. Det finns också andra mer regionspecifika anledningar till den framgångsrika nordiska private equity marknaden:

 • Hög grad av internationalisering: Nordiska företag är ofta väletablerade på den internationella marknaden.
 • Transparenta marknader: Den nordiska ekonomin erbjuder öppenhet och politisk stabilitet med ett öppet och effektivt regelverk som skänker trygghet åt både private equity investerare och entreprenörer.
 • Ökat affärsfokus: Större bolag inom public equity ökar fokus på kärnverksamheten som skapar goda möjligheter för private equity aktörer att köpa ut och utveckla tillgångar som faller utanför ett företags kärnverksamhet.
 • Välutvecklade börser: De nordiska länderna har effektiva och transparenta aktiemarknader, vilket kan ge utmärkta avyttringsmöjligheter för private equity aktörer.
 • Generationsskiften: De nordiska länderna har ett stort antal familjeägda företag som drivs av entreprenörer som närmar sig pensionsåldern och därför står inför successionsproblem. Detta ökar antalet private equity möjligheter.

Mer information om den Nordiska private equity marknaden återfinns på följande hemsidor:

www.svca.se
www.nvca.no
www.evca.com
www.dvca.dk
www.fvca.fi

Mål och syfte

Vår investeringsprocess syftar till att få tillgång till fonder med potential för bästa möjliga avkastning, samt att stödja dessa fonder efter investeringen. Förvaltningen investerar i riskkapitalfonder som kan uppvisa en historisk god riskjusterad avkastning via prövade förvaltarteam.

 

Sourcing och utvärderingsprocess

Genom vårt breda kontaktnät i Norden har vi tillgång till de ledande och mest attraktiva riskkapitalbolagen. Vi genomför en noggrann utvärdering av potentiella private equity aktörer för att kunna välja ut de fonder som har en klar och tydlig profil med potential att generera bästa möjliga avkastning. Vår utvärderingsprocess syftar till att undersöka några fundamentala områden som över tiden starkt påverkar avkastningen i riskkapitalbolagen. Detta är bl. a:

 • Förvaltarnas förvaltningsresultat över långa perioder 
 • Förvaltarledningens kompetens och erfarenhet
 • Förvaltarnas engagemang och trovärdighet
 • Hur konsekvent förvaltarnas investeringsstrategi har varit över tiden
 • Förvaltarnas roll som aktiva ägare och kravställare till sina portföljbolag
 • Riskkapitalfondernas legala och kommersiella villkor.

Förvaltningsledning

Ledningen för Coeli Private Equity har tillsammans 25 års erfarenhet från private equity-branschen genom investeringar i riskkapitalfonder och från direktinvesteringar i bolag.
 


Henrik Arfvidsson
VD, Coeli Private Equity


Jan Sundqvist
Styrelseordförande,
Coeli Private Equity Management II AB

Henrik Arfvidsson: Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Jan Sundqvist: Jan har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar i noterade och onoterade bolag. Tidigare befattningar innefattar bland annat Vice President, controller på Pharos AB (publ), CFO och Senior Vice President Marketing på Nobel Biocare AB (publ), Investment Manager på Sjätte AP-fonden, VD och Managing Partner på Scandinavian Life Science Venture, CEO på Canag Diagnostik. 2007 började Jan på Coeli som VD för Coeli Private Equity Management AB fram till 2016 då han tillträdde som styrelseordförande i Coeli Private Equity Management II AB.

 

Styrelse i Coeli Private Equitys årsbolag

Styrelsen i årsbolagen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.
 

Ordförande i årsbolag
Johan Winnerblad
Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge
Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media och underhållning.
Innehav i Bolaget: Inget
Ledamot/Styrelseordförande
Coeli Private Equtiy Management AB

Mikael Larsson
Huvudägare i Coeli
Mikael Larsson är grundare och huvudägare i moderbolaget Coeli Holding AB. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn under närmare 30 år och har skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Delaktig sedan start i Coeli Private Equity strategierna. Mikael arbetar i dag aktivt med både strukturella och operativa frågor inom hela Coeli koncernen.  
Innehav i Bolaget: Inget
Ledamot
Lukas Lindkvist
VD Coeli Asset Management AB
Lukas Lindkvist har varit yrkesverksam i finansbranschen i drygt 20 års tid med bl.a. anställningar inom flera avdelningar i SEB koncernen. Sedan 2001 har Lukas varit anställd inom Coeli koncernen i flertalet ledande befattningar, för närvarande är Lukas Verkställande Direktör för Coeli Asset Management AB.
Innehav i Bolaget: Inget

 

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm