en-USsv-SE
Coeli Real Estate
  • Coeli Real Estate Fund I AB
  • Revisorer
  • Bolagsstyrning
  • Styrelse och Ledning
  • Finansiell kalender
  • Pressmeddelanden

Coeli Real Estate Fund I ABs affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns exploaterings- och utvecklingsmöjligheter. Bolaget ska placera sina tillgångar i fastigheter i Sverige med inriktning på fastigheter och mark där det finns möjlighet att skapa byggrätter för bostadsändamål eller andra kommersiella fastighetsändamål med bra potential om värdeskapande.

Den externa revisorn ska granska Coeli Real Estate Fund I AB´s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämman 21 december 2016 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Real Estate Fund I AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Coeli Real Estate Fund I AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt äga, förvärva, försälja och förvalta fastigheter och/eller fastighetsbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 6

Aktierna kan vara preferensaktie P1 och preferensaktie P2. Såväl preferensaktier P1 som preferensaktier P2 får ges ut till ett antal motsvarande etthundra (100) procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Preferensaktier P1 skall berättiga till tio (10) röster vardera, och preferensaktier P2 skall berättiga till en (1) röst vardera.

§ 7

Utöver den rätt till utdelning som kan följa av 18 kap 11 § aktiebolagslagen skall aktierna i bolaget berättiga till utdelning enligt vad som anges i denna § 7 samt § 8, såvitt tvingande lagstiftning ej annat stadgar:

Preferensaktier P1 skall äga rätt till en årlig utdelning motsvarande noll komma trettiofem (0,35) procent på ett belopp uppgående till koncernens totala fastighetsvärde. Det totala fastighetsvärdet motsvarar det totala marknadsvärdet på koncernens underliggande fastigheter. Värderingstidpunkten för utdelningen är per 31 december det räkenskapsåret som utdelningen avser. Utdelningen utgår således på koncernens totala fastighetsvärde per den sista dagen för det räkenskapsår utdelningen avser. Utdelning till preferensaktier P2 kan endast ske efter beslut på årsstämma eller annan bolagsstämma biträtt av samtliga ägare till preferensaktier P1. I annat fall kan utdelning till preferensaktier P2 inte ske.

I den mån utdelningen inte räcker till full preferens för preferensaktier P1 enligt ovanstående, eller utdelning av annan anledning inte skett till full preferens för preferensaktier P1, skall den del som inte utdelats ackumuleras för utdelning vid senare utdelningstillfälle.

§ 8

Med undantag för eventuell ackumulerad utdelning till preferensaktier P1 enligt § 7 ovan skall innehavare av preferensaktier P2 genom utdelning eller när bolaget likvideras, med företräde framför innehavare av preferensaktier P1, ha rätt till ett belopp motsvarande vad som totalt har betalats för preferensaktier P2, uppräknat med fem (5) procent per år från den 1 januari 2018 (”Preferensbelopp P2”) till dess att full återbetalning skett av Preferensbelopp P2 genom utdelning eller i samband med att bolaget likvideras. För det fall utdelning till preferensaktier P2 sker med visst belopp under tiden fram till det att bolaget likvideras skall det belopp som ligger till grund för uppräkning med fem (5) procent minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning.

Efter ovanstående fördelning av tillgångarna skall innehavare av preferensaktier P1 ha rätt till ett belopp motsvarande vad som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar därutöver skall fördelas med trettio (30) procent till innehavare av preferensaktie P1 och med sjuttio (70) procent till innehavare av preferensaktie P2.

Vid likvidation skall utdelning kunna ske båda genom kontant utdelning och utdelning av bolagets värdepapper. Värdet av sådana värdepapper skall vid utdelningen värderas till marknadsvärde.

§ 9

Vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, skall innehavare av en gammal aktie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet aktier de förut äger i bolaget, och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av visst aktieslag skall samtliga aktieägare oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som angivits ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägarnas företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av respektive aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av varje aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag ge företräde till nya aktier av samma slag.

§ 10

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall utses. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 11

Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän.

 

____________________________________________________________________
Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 23 januari 2017

Förvaltare är Coeli Asset Management AB. Coeli Asset Management AB är ett bolag inom Coelikoncernen som är registrerat i Sverige och som har tillstånd till förvaltning av alternativa investeringsfonder under AIF-lagen.

Jakob Pettersson: Jakob är ansvarig för Coeli Real Estates fastighetstransaktioner. Tidigare har han arbetat på Newsec där han var analyschef och bland annat ängnade sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har en examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. 

 

Styrelsen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.
 

Ordförande
Patric Sandberg Helenius
Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl
VD & Styrelseledamot
Mikael Larsson
Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen
Styrelseledamot
Jan Nordström
Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB

 

Innehav
  • Innehav

Pågående emission. Tillträde till första fastigheten beräknas ske under Q3 2017.

Ekonomisk Information

 Vi publicerar denna information här på webben. Om du vill veta mer om Coeli Real Estate är du välkommen att ringa eller maila oss här.

NAV-rapport 30 september 2017
NAV-rapport 30 september 2017

Delårsrapport 22 november 2016 – 30 juni 2017
Delårsrapport 22 november 2016 – 30 juni 2017

Tilläggsprospekt 2017-08-03

Tilläggsprospekt 2017-08-03

Bilagor till Tilläggsprospekt 2017-08-03

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Värdeutlåtande 1

Värdeutlåtande 2

Värdeutlåtande 3

PDF för nedladdning